Site Logo

Кабiнет 45

Англiйська мова
 
Поточний час: 28 вер 2020, 02:04

Часовий пояс: UTC + 2 години




   [ 1 повідомлення ] 
Автор Повідомлення
 Заголовок повідомлення: English-Ukrainian Vocabulary ( Part I)
ПовідомленняДодано: 02 квіт 2015, 22:48 
Адміністратор

Зареєстрований: 17 черв 2014, 17:23
Повідомлення: 652
English-Ukrainian Vocabulary ( Part I)


Зображення A

abroad [əˈbrɔ;d] – за кордон

acceptance[ɪkˈseptəns]–прийняття,визнання,схвалення

access[ˈækˌses] - доступ

accommodation [əˌkɔməˈdeɪʃən]– приміщення, номер у готелі

accuracy[ˈækjurəsi]– точність

addressee [ ˌæˌdreˈsiː] - адресат

affect[ˈæˌfekt]- впливати на

agree [ə’gri]– погоджуватись

agricultural technical school [ˌægrɪˈkʌltʃrəl ˈteknɪkəl ˈskuːl]– с/г технікум

alliance[əˈlaɪəns]-альянс, об’єднання

almost [‘ɔ:lmoust ] – майже

ambulance [ˈæmbju:ləns] - карета швидкої допомоги

ancient [ˈeɪnʃənt] – стародавній, давній

antiques [ænˈtiːks]– антикваріат

appear [əˈpɪə ]– з’являтися

applicant [ˈæplɪkənt]– кандидат, подавець заяви, претендент

appointment [ əˈpɔɪntmənt] – зустріч

arrival[əˈraɪvəl] – прибуття, приїзд

assembly hall [ən əˈsembliː ˈhɔl] – актова зала



Зображення B

banking account [ˈbæŋkɪŋəˈkaunt] - банківський рахуок

bank balance [ˈbæŋkˈbæləns] - банківський баланс

basin[‘beisin] -басейн

beans[bi:nz]– квасоля

beech [ˈbiːtʃ]- бук

bellboy[ˈbelˌbɔɪ] – коридорний

berth [ˈbə:θ] – спальне місце

beverages [ˈbevrɪdʒɪz] –напої

boat [‘bout]– човен

booking office[ˈbukɪŋˈɔfis] – білетна каса

boundary [ˈbɑundri]– кордон, межа

bruise[ˈbruːz] - гематома; синець

burn [ˈbə:n] - опік


Зображення C

cancer [ˈkænsə] - рак

carriage [ˈkerɪdʒ] – вагон

cash [ˈkæʃ]-готівкa

change [ˈtʃeɪndʒ] - здача, розмінювання, розиінювати

charge [ ˈtʃɑ:dʒ] – ціна

chemist’s [ˈkemɪsts]- аптека

chop[ˈtʃɔp] – котлета

circulate [ˈsərkjuˌleɪt] - поширювати, передавати

circulation[ ˌsəkjuˈleɪʃən] - обіг

coach [ˈkoʊtʃ] – карета

coal[‘koul]- вугілля

commodity [kəˈmɔdəti] – товар

complain [kəmˈpleɪn]- скаржитися

concern[kənˈsə:n] – стосуватися

concise [kənˈsaɪs] - короткий, стислий

confirm [kənˈfə:m] – підтверджувати

cough [ˈkɔf] - кашель

cotton [‘kɔtən] - бавовна

courteous [ ˈkə:tiːəs] - ввічливий, чемний

creative [kriːˈeɪtɪv] – творчий

cure[ˈkjuə] - лікувати

currency [ˈkʌrənsi]- валюта


Зображення D

damp[‘dæmp] - вологий, сирий

dean[ə ˈdi:n]– завідуючий

deck[ˈdek] – палуба

declare [dɪˈklɛə] – декларувати

declaration form – бланк декларації

demand[ə dɪˈmɑnd ]- потреба

denomination [dɪˌnɔməˈneɪʃən] - наймення, вартість (о грошах)

department[dɪˈpɑ:tmənt ]- відділення

departure [dɪˈpɑ:tʃə]– від’їзд

design [dɪˈzaɪn] - план, проект

dial[ˈdaɪl] - набирати номер

diary[ˈdaɪəri] - щоденник

digestion [daɪˈdʒestʃən] - травлення

direction [diˈrekʃən] – направлення

discuss[dɪˈskʌs] – обговорювати



Зображення E

enough[in’ʌf] – достатньо

enterprise[ˈentəˌpraɪz]- підприємство

equipment[ɪˈkwɪpmənt]– обладнання

essential[ɪˈsenʃəl] – суттєвий, необхідний

evidence [ ˈevədəns] - доказ, свідчення

exchange[ɪksˈtʃeɪndʒ ]- обмін

execution [ ˌeksɪˈkjuːʃən] – виконання

expenses [ɪkˈspensɪz] –витрати

extremely [ɪkˈstriːmli] – надзвичайно



Зображення F

facsimile [fækˈsɪməli] - факсіміле

fare[ˈfɛə ] – плата за проїзд

favourable [‘feivərəbl]– сприятливий

fir [ˈfə:]- ялинаflat[‘flæt]– рівний

flight[ˈflaɪt] – політ, переліт, рейс


Зображення G

gang way[ˈgæŋˌweɪ]– трап

glad[ˈglæd] -задоволений

gown [ˈgaun] - халат

goods[‘gu:dz]– товари

guard[ˈgɑ:d] – провідник



Зображення H

headache [ˈhedˌeɪk] - головний біль

heading [ ˈhedɪŋ] – заголовок

hereinafter[ˌhɪəriˈna:ftər] – далі, нижче

heritage [ˈherətɪdʒ – спадщина

hostel [ə ˈhɔstəl] – гуртожиток


ЗображенняI

include [ɪn’klud]– включати

inexhaustible[ˌɪnɪgˈzɔstəbəl]– невичерпний

inspection – огляд

interact [ˌɪntərˈækt]– взаємодіяти

interdependent [ˌɪntərdə’pendənt] – взаємозалежний

introduce[ɪntrəˈdjuːs] - представляти

introduction[ˌɪntrəˈdʌkʃən] - представлення, знайомство

irrelevant [i ˈreləvənt] - недоречний

iron [aiən]– залізоisland [‘ailənd] – острів

item[ ˈaɪˌtem] - кожний окремий предмет (у списку)



Зображення J

jam[ˈdʒæm]–варення, затор, переповнюватися

join[ˈdʒɔɪn]- приєднатися, зв'язок

juiceˈ[dʒuːs] –сік



Зображення K

key [ki:] – ключ

keyboard [ˈkiːˌbɔ:d]-клавіатура

kingdom [ˈkɪŋdəm] -королівство



Зображення L

lamb[ˈlæm] - ягнятина

language[ˈlæŋgwɪdʒ] – мова

laundry [ˈlɔndri] – пральня

law [ˈlɔ:] - закон

lobby [ˈlɔbi] – вестибюль



Зображення M

meal[ˈmiːl] – їжа

means[ ˈmiːnz] – засіб

measure [ˈmeʒə] – міряти

medicine [ˈmedsən] - ліки

metabolism [məˈtæbəˌlɪzəm] - обмін речовин

money[ˈmʌni] - гроші

mutton[mʌtən] – баранина


Зображення N

native [ˈneɪtɪv] -рідний

negotiations[nɪˌgouʃiːˈeɪʃənz] - переговори

nurse [ˈnə:s] - медсестра


Зображення O

oak [ˈouk]- дубobstacle[ˈɔbstɪkəl] -перешкода

oculist [ˈɔkjulɪst] - окуліст

opportunity[ˌɔpəˈtuːnəti] – можливість


Зображення P

pass [pa:s]– проходити

passer-by [‘pa:səbai]– – перехожий

pedestrian[pi’destriən]- пішохід

physician [fəˈzɪʃən] - лікар

pneumonia [nju:ˈmounjə] - запалення легенів

porter [ˈpɔ:tə]– швейцар, носильник

position [pəˈzɪʃən] – посада

possess [pəˈzes] – володіти

prescribe [prɪˈskraɪb] - приписувати (ліки)

prescription [prɪˈskrɪpʃən] - рецепт

prohibited [prouˈhɪbətɪd]– заборонено



Зображення Q

quarter[ˈkwɔtə] – чверть долара

queen [ˈkwiːn] - королева


Зображення R

rather [ˈra:ðə] – достатньо

receiver [rɪˈsiːvə] - телефонна трубка

receptionist[rɪˈsepʃənist]– адміністратор у готелі

reduce [rɪˈdjuːs]- зменшувати, знижувати

requirement [rɪˈkwaɪrəmənt] – вимогa

replace [tə rɪˈpleɪs]-заміняти

reservation [ˌrezərˈveɪʃən] – резервування (номеру)

resident [ˈrezədənt]– мешканець, постійний житель

revive[rɪˈvaɪv]– відроджувати

route [‘ru:t] – маршрут

royal[ˈrɔɪ(ə)l] - королівський


Зображення S

salutation[ ˌsæljuˈteɪʃən] - привітання

schedule[ˈʃedʒuːl]– розклад

separate [‘sepəreit]– відділяти, розділяти

servicer [ˈsə:visə] – сервер

sightseeing [ˈsaɪtˌsiːɪŋ] – огляд визначних місць

sign [ˈsaɪn] – підписувати

signature[ ˈsɪgnəˌtʃə] -підпис

socket [ ˈsɔkət] - гніздо, паз

sovereign[ˈsɔvrin]– суверенний

stomach [ˈstʌmək] - шлунок

stretch[ˈstretʃ]– простягатися, розкинутися

subway[‘sʌbwei]- підземний перехід

sugar[ˈʃugə] – цукор

suite [ˈswiːt ] – номер люкс

supply [səˈplaɪ] - постачати, постачання

surface [‘sə:fis]– поверхня


Зображення T

terminus [ˈtə:minəs]– кінцева зупинка

thoroughly [‘θʌrəli] - старанно, ретельно

traffic lights – світлофор

transfer [trænsˈfə] – передавати

travel [ˈtrævəl]– подорож, поїздка; подорожувати

treat[ˈtriːt] - лікувати

treatment[ˈtriːtmənt] - лікування

tuberculosis[tuˌbəkjəˈlousəs] - туберкульоз

turn [‘tə:n] –повертатися


Зображення U

underground [,ʌndəˈgraund ]– метро

unload [ˌʌnˈloud]-розвантажувати

useful[ˈjuːsful] - корисний


Зображення V

valuables [ˈvæljəbəlz] – цінності

value [ˈvæljuː] - вартість, сума

variety [vəˈraɪəti] – різноманіття, розмаїття

vary[ˈværi] - міняти(ся), змінювати)ся

vegetables [ˈvedʒtəbəlz] –овочі

vehicles[ ‘vi:iklz] –транспортні засоби


Зображення W

waiting-room[ˈweɪtɪŋ‘ru:m] – зал очікування

way (road) – шлях / дорога

wash [ˈwɔʃ] – омивати

weapons [ˈwepənz ]– зброя


ЗображенняX

X-ray[ˈeksˌreɪ] - рентгенівське випромінювання


Зображення Y

yield[ˈjiːld]–видаток


Зображення Z

zip code [ˈzɪpˈkoud] -поштовий індекс


Повернутися до початку
   
 
Показати повідомлення за:  Поле сортування  
   [ 1 повідомлення ] 

Часовий пояс: UTC + 2 години


Хто зараз на конференції

Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 4


Ви не можете створювати нові теми
Ви не можете відповідати на повідомлення
Ви не можете редагувати свої повідомлення
Ви не можете видаляти свої повідомлення
Ви не можете додавати додаткові файли

Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Template made by DEVPPL Flash Games - Українська підтримка phpBB