Site Logo

Кабiнет 45

Англiйська мова
 
Поточний час: 15 лип 2024, 14:40

Часовий пояс: UTC + 2 години
   [ 1 повідомлення ] 
Автор Повідомлення
 Заголовок повідомлення: English-Ukrainian Vocabulary
ПовідомленняДодано: 05 квіт 2015, 17:35 
Адміністратор

Зареєстрований: 02 вер 2014, 13:07
Повідомлення: 101
English-Ukrainian Vocabulary


Зображення A

abundant - багато
abuse – зловживання
accompany – супроводжуватись
account – облік овий запис; current account – поточний рахунок
accountancy - бухгалтерія
accounting – бухоблік
accounting registers - облікові регістри
accounts – рахунки; (off-balance sheet accounts – забалансові рахунки)
accounts payable - кредиторська заборгованість
accounts receivable - дебіторська заборгованість
accumulate – накопичуватись
additional equity - додатковий капітал
administrative – розпорядчі
adopt - приймати
advanced – передовий
aggregate – сукупний
alimentary – травний
animal – тварина; animal husbandry – тваринництво
agriculture – сільське господарство
apply – застосовувати
appointment – призначення
arable lands – орні землі
article – стаття; articles of expenses – витрати за елементами
аssessment - оцінка
assets – актив(и); (current assets – оборотні засоби; non-current assets - необоротні активи;
fixed assets - основні засоби, основний капітал; intangible assets – нематеріальні активи)
assign - присвоювати
autonomy – автономність


Зображення B

balance sheet – баланс, балансовий звіт
bank statement – виписка з банку
batches – партії
biodiversity - біорізноманіття
border – кордон
breed (a breed) – розводити (порода)
building – будівництво ( imperfect building – незавершене будівництво)

Зображення C

сalculate – вичисляти
сalculating - розрахунок
calculation - нарахування
calculations – розрахунки
carry out - виконувати
cash - грошові кошти; (cash flow – рух грошових коштів)
cashier's office – каса
cattle – худоба; (beef cattle – м’ясна худоба; dairy cattle – молочна худоба)
charging – нарахування
Chart of accounts – План рахунків
claim – cтверджувати, позов
clarify – з’ясувати
сlearly – чітко, очевидно
compensation – відшкодування
compilation - узагальнення
compile - складати
completely – повністю
completeness – повне висвітлення
complexity - громіздкість
composition – склад
compound – з’єднання, з’єднувати
confirm – підтверджувати
conformity – відповідність
consistency – послідовність
constantly - постійно
constituent - складова
construct – будувати
consumer – споживач
сonsumption – споживання
contain – містити
content – зміст
contribute - вносити
cost – вартість; (historical (actual) cost – історична (фактична) собівартість; production cost – собівартість)
costs – витрати; (material costs – матеріальні витрати)
cover – охоплювати; обкладинка
create – створювати
crop – с/г культура
crop production – рослинництво
cultivatе – обробляти
cultivation – обробка, культивація
cumulative – накопичувальний
current – поточний; (current notes receivable - поточна заборгованість; current assets – оборотні засоби)


Зображення D

damage - збиток
decision – рішення
decline - спад
decorate – оформляти
decrease - зниження
deferred income - доходи майбутніх періодів
deferred expenses - витрати майбутніх періодів
deferred tax liabilities - відстрочені податкові зобов'язання.
define – визначити
demand – вимагати, вимога
denote – позначати
depict – зображати
depreciation – амортизація; амортизаційні відрахування
desirable – бажаний
despite – незважаючи
deterioration - фізичний знос
determine - визначати
devote - присвячувати
directly – прямо, безпосередньо
disadvantages – недоліки
disclosure – обнародовання
distinction – відмінність
distinctive – відмінний
distribution – розподіл
definition – визначення
double-entry – книга подвійного запису; (double-entry book-keeping – бухоблік по методу подвійного запису)
drastically - різко
due to – з-за; завдяки
duly – належним чином; (duly executed – належно оформлений)

Зображення E

earnings – дохід
economic welfare – економічний добробут
effort – зусилля
emergence – поява, виникнення
employment - зайнятість
ensure - забезпечувати
entire economy – вся економіка
entirely - повністю
entry – бухгалтерський запис, проводка
equally – рівним чином
equilibrium - рівновага
equity – капітал; (authorized equity - статутний капітал; owner’s equity – власний капітал; share equity - пайовий капітал; unpaid equity - неоплачений капітал )
earnings – прибуток; (retained earnings - нерозподілений прибуток)
especially - особливо, насамперед
essence - суть
essentially – головним чином
estimation – оцінка; (monetary estimation – грошова оцінка)
evidence – доказ
executives – керівні працівники
execution – оформлення
existence – наявність
expand – розширяти
expediency – доцільність
expense(s) - витрати; (deferred expenses - витрати майбутніх періодів; expense cash orders - видаткові касові ордери; expense reports – авансові звіти)
extend – розширяти;
extended – розширений
external – зовнішній

Зображення F

facilities – об’єкти
favorable – сприятливий
feature – ознака, особливість
fertility – родючість; (soil fertility – родючість грунтy)
fertilizers – добрива
financial – фінансовий; (financial investments- фінансові інвестиції; financial statement – фінансовий звіт)
fine – штраф
first of all – передовсім
fiscal – фінансовий; (fiscal policy – податково-бюджетна політика)
flexibility - гнучкість
flow – потік;
fluctuations - коливання
food – їжа; (food staffs – харчові продукти)
forecasts - прогнозування
forestry - лісовий
forfeits – неустойки
formation – утворення
fraud – обман
funds – кошти

Зображення G

General Ledger – Головна Книга
going concern – безперервність
goods – вироби; sold goods – реалізовані вироби
grain – зерно
grant - грант
grazing – випасання худоби
gross – брутто; (gross income - валовий дохід)
grouping – групування
growth – ріст


Зображення H

hardly – навряд чи
historical – історичний; (historical (actual) cost – історична (фактична) собівартість)
hog – свиня
hop growing – хмілярство
homogeneous – однорідний
however – однако


Зображення I

implementation – здійснення; виконання
improve – поліпшувати
іmprovement – покращення, поліпшення
in addition to – крім
incentive - стимул
ineptitude - непристосованість
income – дохід; (deferred income - доходи майбутніх періодів; income cash orders - прибуткові касові ордери; national income - національний дохід; operating income – операційні доходи)
increase – збільшувати; (increased value - збільшена вартість)
indicator - показник
indice - показник
independently – незалежно
indispensable - незамінний
influence - вплив
inherited – успадкований
in order to – для того щоб
insecticides - інсектіциди
institution - установа
instruction – розпорядження
intangible – нематеріальні
intend – призначати
interconnect - взаємопов'язаний
integral – основний
intense nature - інтенсивний характер
interrelated –взаємопов’язані
interrelation – взаємозв’язок
intertwine – переплітати
into compliance with – відповідно до
іnventory (inventories) - інвентаризація, запаси
investments - інвестиції, капіталовкладення; (financial investments- фінансові інвестиції; long-term financial investments - довгострокові фінансові інвестиції)
issue – питання


Зображення J

job - робота, труд; посада
joint – спільний; (joint stock companies - акціонерні товариства; joint ventures - спільні підприємства)
justificatory – виправдні
justify – обґрунтовувати, пояснювати, підтверджувати


Зображення K

keep – тримати, зберігати; (keep up – триматися на колишньому рівні; keep up interest – підтримувати інтерес; keep up correspondence – підтримувати листування
key – ключ
know-how – ноу-хау, секрети виробництва і технологій

Зображення L

labour payment - оплата праці
labour staff – трудовий колектив
lace – прошнуровувати
lack - відсутність
lease – оренда; (lease ventures – орендні підприємства)
ledger – бухгалтерська книга
legality – законність
legislation - законодавство
levy – обкласти податком
liabilities – пасив(и); зобов’язання
life – життя; (sustain life – підтримувати життя)
loans – кредити; (bank loans - кредити банків)
long-term – довгостроковий; (long-term financial investments - довгострокові фінансові інвестиції)


Зображення M

maintaining – збереження
manure – гній, добриво
maturities – строки погашення
measurer – вимірник
memorial-order – меморіально-ордерна
milk – молоко; (milk powder – сухе молоко)
mining - видобуток
monetary – грошовий; (monetary estimation – грошова оцінка; monetary unit principle – єдиний грошовий вимірник)
monitor – спостереження
multiply – помножити


Зображення N

namely - а саме
national – національний ; (national income - національний дохід)
negotiate – вести переговори, домовлятися, обговорювати; торгуватися
negotiations - переговори
net – нетто; чистий; (net return – чистий дохід)
not for profit - не прибутковий
note payable – дебіторська заборгованість, вексель до сплати
note receivable – вексель до отримання, кредиторська заборгованість
nutrient – поживна речовина

Зображення O

obligatory – обов’язковий
observation – спостереження
observe - дотримання
oilseed rape - ріпак
one-time – разовий
operation – дія, робота, експлуатація, торгівля, фінансова операція
opposite – протилежний
order – порядок, послідовність
organizing – організація
output - обсяг виробництва, випуск, продукція
overdraft – заборгованість банку
owner – власник; (sole owner – єдиний власник)
ownership – власність

Зображення P

part – частина; (transferred part - перенесена частина)
participation – участь
pattern - шаблон
penalties – пені
percentage – відсоток
periodicity - періодичність
performing - ведення
pipelines transport – трубопровод
placement – розміщення
plant – рослина
policy – політика (fiscal policy – податково-бюджетна політика)
poultry – домашні птахи
predetermine – зумовити
preliminary – попередній
preservation - збереження
preparing - складання
prevalent - поширені
prevent – запобігати
primarily - в першу чергу
primary – первинний
price – ціна, вартість; (selling price - відпускна вартість)
procedure – процедура; (procedure of drawing up - порядок складання)
processing – обробка (data processing – обробка даних)
process - процес; (process of supply - процес постачання)
production – виробництво; (production cost – собівартість)
profit – прибуток; (profit on realization - виручка від реалізації)
profitable – прибутковий
profit and loss account – підрахунок прибутку і збитків
prove – доводити
proof – доказ
property – майно
provide – забезпечувати
provision – надання; (provision payments to staff - забезпечення виплат персоналу)
prudence – обачність
purchase – придбання


Зображення Q

qualification - кваліфікація
question – питання; (pose a question – ставити питання)


Зображення R

rapeseeds – насіння ріпаку
rational – раціональний
rationale – обгрунтування
raw material – сировина
receipt – квитанція
receipts – надходження; (cash receipts - грошові надходження)
record - запис
reflect – відображати
reflection – відображення
Register-main – Журнал-головна
register-order – журнально-ордерна
regulate – визначати, регулювати
regulating - регулювання
reimburse - відшкодовувати
relevant – відповідний
remote – далекий, який не має прямого відношення
reproduction – відтворення
respective – відповідний
require - вимагати
requirements – вимоги
resolve – вирішувати
respectively - відповідно
restore – відновлювати


Зображення S

satisfy – задовільняти; (satisfy wants – задовільняти потреби)
scale – шкала; (in scale - в масштабі)
seal - скріплювати
segment - сегмент
self-sufficient – незалежний у економічному відношенні
semi-finished products- напівфабрикати
sense – в широкому смислі (in the broadest sense – в широкому смислі)
separately – окремо
sequence - послідовність
settlements – розрахунки
sheet – відомість
signs - ознаки
sources – джерела
specifу – зазначати
stamp – печатка; moulding stamp – мастична печатка
statement – звітність
stipulate – ставити умови
stockholders – акціонери
storage – зберігання
strengthening - зміцнення
strict observance – суворе дотримання
string - шпагат
struggle for survival – боротьба за виживання
subject - предмет
subordinate – підпорядковувати
subsidies - субсидії
substance over form – превалювання сутності над формою
suffice – вистачати
summarize –узагальнювати
summary – підсумок, зведені
supplier – постачальник
supply – постачати
support – підтримувати, підтримка
surplus – сальдо

Зображення T

table – таблиця; (two-sided /bilateral table – двостороння таблиця)
target – ціль; (targeted appointment – цільове призначення)
tax – податок; (tax authorities – податкові органи, tax income – податок з доходів фізичних осіб)
terms - умови
therefore – тому
ties (links) – зв’язки
tool - інструмент
totally – повністю
trace – стежити
transaction – операція
transition – перехід
transmission – передача
turnover – кругообіг; оборот


Зображення U

uncompleted - незавершений
update - оновлювати
undertaking – підприємство, діло
unpaid - неоплачений
upturn - покращення (економічного положення)
utilize - використовувати

Зображення V

valid – дійсний; законний
value – величина
value added tax – податок на додаткову вартість
verification – контроль
volume - обсяг


Зображення W

wage(s) – заробітна плата
warrant – гарантія
wax – сургуч
way out - вихід
way scope of operations - способом охоплення операцій
welfare - добробут
whereas – в той час як
whole – цілий; (in the whole – в цілому)
withdraw – відкладати; відміняти, припиняти; знімати з рахунку
work out - розробляти

Зображення Y

yield – врожай; прибуток (yield of output – обсяг випуску продукції)


Повернутися до початку
   
 
Показати повідомлення за:  Поле сортування  
   [ 1 повідомлення ] 

Часовий пояс: UTC + 2 години


Хто зараз на конференції

Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 3


Ви не можете створювати нові теми
Ви не можете відповідати на повідомлення
Ви не можете редагувати свої повідомлення
Ви не можете видаляти свої повідомлення
Ви не можете додавати додаткові файли

Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Template made by DEVPPL Flash Games - Українська підтримка phpBB